Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holding
19/04/2021

Ngày 14/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liẹu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 15402/2021/BC-APH ngày 15/4/2021 của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã cổ phiếu APH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 55.744.983.

UBCKNN

Các tin khác