Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
04/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/KHG-UBCK ngày 02/06/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land đã chào bán thành công là 14.817.547 cổ phiếu (tương ứng 92,61% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác