Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3
09/06/2021

Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác