Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán APG
03/06/2021

Ngày 02/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG chào bán ra công chúng với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 39.133.235 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu một trăm ba mươi ba nghìn hai trăm ba mươi lăm cổ phiếu). Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 34.028.900 cổ phiếu (Ba mươi tư triệu không trăm hai mươi tám nghìn chín trăm cổ phiếu)

+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 5.104.335 cổ phiếu (Năm triệu một trăm linh tư nghìn ba trăm ba mươi lăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 391.332.350.000 đồng (Ba trăm chín mươi mốt tỷ ba trăm ba mươi hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu.

- Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác