Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
14/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 48/2021/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2021/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác