Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Licogi 14
26/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 116/BC-L14 ngày 19/07/2021 của CTCP Licogi 14 (Công ty/HNX/mã CK: L14). Theo đó, L14 đã phát hành thành 2.439.274 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,98% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) trả cổ tức cho cổ đông hiên hữu.

UBCKNN

Các tin khác