Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP
18/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 03/2021/BC-VCP ngày 11/5/2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã chứng khoán: VCP tại UPCoM). Theo Báo cáo, Công ty đã phát hành 18.239.886 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

UBCKNN

Các tin khác