Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tư vấn điện 2
24/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 2002/BC-PECC2 ngày 02/06/2021 của CTCP Tư vấn điện 2 (mã cổ phiếu TV2, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác