Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
02/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 13886.20 ngày 26/11/2020 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã chứng khoán: VIB – niêm yết tại HSX). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu VIB phát hành thành công là 184.896.457 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác