Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/CV-HĐQT ngày 16/04/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã cổ phiếu: SAV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2021, Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/2021/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác