Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 49/CV-TCG-O.LG ngày 12/04/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã cỏ phiếu: TCM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021, Quyết định HĐQT số 7A/2021/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác