Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Rạng Đông Holding
19/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 43/CV-RDP ngày 09/04/2021 của CTCP Rạng Đông Holding (mã cổ phiếu: RDP – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thàn phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thựchiện phân phối 6.570.665 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác