Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho người lao động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
26/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 546/CV-CTY ngày 06/11/2020 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã CK: PNJ, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM).

Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 10/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 256/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 26/10/2020 và các quy định của pháp luật

UBCKNN

Các tin khác