Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán HDB
24/09/2021

Ngày 23/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (Công ty) theo Công văn không số ngày 22/9/2021 cùng các tài liệu đi kèm. Phương án chào bán thực hiện theo giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 25/6/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 của ĐHĐCĐ Công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 và các quy định của pháp luật có liên quan. Theo tài liệu báo cáo của Công ty, tổng số cổ phiếu đã được phân phối là 71.300.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác