Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của CTCP Thế giới số
13/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG) ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 11/5/2021 của cổ đông Phan Tuấn Nghĩa. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu KHG cổ đông Phan Tuấn Nghĩa đã chào bán thành công là 12.348.242 cổ phiếu (tương ứng 77,18% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác