Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
11/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam. Việc chào bán được thực hiện theo phương án nêu tại Công văn không số ngày 26/04/2021 do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký về việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác