Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý Vận tải SAFI
06/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 11/SAFI -2021 ngày 17/03/2021 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI (mã cổ phiếu: SFI, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI -2019 ngày 30/09/2019, Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 11/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác