Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Thành Thái
17/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 0701/2022-CV-TTG ngày 07/01/2022 của CTCP Tập đoàn Thành Thái (Công ty/HNX: KKC). Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/9/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021-HĐQT ngày 13/12/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác