Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021) của CTCP FPT
31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo báo cáo số 58/FPT-FAF ngày 16/03/2021 của CTCP FPT (Mã CP: FPT niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021) của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020, Nghị quyết HĐQT số 01.01-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 26/01/2021, Văn bản số 19.2/FPT-FAF ngày 26/01/2021 của Chủ tịch HĐQT và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác