Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
29/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo báo cáo số 2602.02-2021/BCPH-HHP ngày 26/02/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CP: HHP – niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/02/2021, Nghị quyết HĐQT số 02.20-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/02/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác