Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN thông báo về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán Đại Nam
25/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.1/2021/NQ-DNSE- ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/4/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác