Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Cảng Đoạn Xá
11/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 370/2021/BCPH-DXP ngày 30/12/2021 của CTCP Cảng Đoạn Xá (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 84/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác