Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết
04/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (Mã CK: PTG tại Upcom) theo Báo cáo phát hành số 11/2021 BC-HĐQT ngày 13/12/2021 và tài liệu bổ sung đến ngày 24/12/2021. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021 NQ-ĐHCĐ ngày 11/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 30/10/2021, số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác