Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của CTCP Everpia
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 271222021-01TB/EVPL ngày 27/12/2021 của CTCP Everpia (Mã cổ phiếu: EVE, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 số 02/ĐHĐCĐ/NQ ngày 27/12/2021, Nghị quyết HĐQT số 010/2021/HĐQT/NQ ngày 27/12/2021 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác