Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đề ngày 23/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
30/12/2021

  UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đề ngày 23/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan. Nội dung cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán    : 11.900.000 cổ phiếu.

Số lượng vốn huy động dự kiến      : 119.000.000.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu đã phân phối      : 11.900.000 cổ phiếu.

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán   : 119.000.000.000 đồng.

Ngày hoàn thành đợt chào bán      : 22/12/2021

UBCKNN

Các tin khác