Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
13/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 23/2022/CV-HDBank ngày 06/01/2022 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (Mã cổ phiếu: HDB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 20.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác