Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
04/05/2021

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 99/2021/CV-NS.VCSC ngày 13/4/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Phương án phát hành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 09/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 12/4/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác