Skip to content
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
13/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 0904.2/2021/BC-HHP ngày 09/04/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CP: HHP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 900.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác