Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Bản Việt
29/03/2021

Ngày 24/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo số 412/21/BC-TGĐ ngày 17/03/2021 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Mã chứng khoán: BVB tại Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Ngân hàng phân phối là 14.996.948 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác