Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
15/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 41/2021/BC-IDJ ngày 18/02/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 18/02/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác