Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Bản Việt
02/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 135/20/BC-HĐQT ngày 31/12/2020 của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 05/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/08/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97A/20/NQ-HĐQT ngày 14/09/2020, Nghị quyết HĐQT số 97C/20/NQ-HĐQT ngày 15/09/2020, Nghị quyết HĐQT số 132/20/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 136/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 137/20/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác