Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư LDG
30/12/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo kết quả số 403/2020/CV-LDG ngày 23/12/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện thu hồi 375.200 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

  

Các tin khác