Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
24/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 60/2021/CV-KĐ ngày 21/6/2021 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã cổ phiếu: KDH – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 64.279.850 cổ phiếu, trong đó:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 55.879.850 cổ phiếu;

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 8.400.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác