Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
11/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 29/2021/CV-HĐQT.HBC ngày 24/12/2021 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã cổ phiếu: HBC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ.HBC ngày 21/06/2021, Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 20/12/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác