Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả hát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư Đức Trung
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 02/2021/BC-DTI ngày 20/12/2021 của CTCP Đầu tư Đức Trung (Mã chứng khoán: DTI tại UPCoM). Theo Báo cáo kết quả, số lượng cổ phiếu được CTCP Đầu tư Đức Trung phân phối là 576.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác