Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 01.BCKQ.ESOP/MPC21 ngày 04/12/2021 và Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02.BCGD.CPQ/MPC21 ngày 20/12/2021 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã chứng khoán: MPC tại UPCoM). Theo Báo cáo kết quả, số lượng cổ phiếu quỹ được CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú phân phối cho người lao động là 633.170 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác