Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
11/01/2022

  Ngày 06/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (Công ty). Công ty đã thực hiện chào bán theo phương án chào bán nêu tại hồ sơ đăng ký với UBCKNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBCKNN

Các tin khác