Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha
31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 1096/BC-VDP ngày 26/11/2021 của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã cổ phiếu: VDP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung đến ngày 17/12/2021. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-NQ-ĐHĐCĐ-VDP ngày 13/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác