Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nước sạch Hòa Bình của CTCP VBIC Hòa Bình
16/12/2019

Ngày 06/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW tại Upcom) của CTCP VBIC Hòa Bình theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 26/11/2019. CTCP VBIC Hòa Bình thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nước sạch Hòa Bình theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-VBIC HB ngày 04/11/2019./.

UBCKNN

Các tin khác