Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 của ông Đặng Văn Long
16/06/2020

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10, niêm yết tại SGDCK Tp. HCM) của ông Đặng Văn Long theo nội dung Báo cáo ngày 15/4/2020. Theo đó, ông Đặng Văn Long đã mua 1.185.197 cổ phiếu CTCP Lilama 10.

UBCKNN

Các tin khác