Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nước sạch Hòa Bình của CTCP VBIC Hòa Bình
11/02/2020

Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM). Theo đó, CTCP VBIC Hòa Bình đã chào mua thành công 865.000 cổ phiếu HBW.

UBCKNN

Các tin khác