Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP
13/01/2020

Ngày 08/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP theo Báo cáo kết quả ngày 07/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác