Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa của CTCP Cơ điện lạnh
25/06/2019

Ngày 14/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (Mã chứng khoán: KHW tại UPCOM) của CTCP Cơ điện lạnh (Mã chứng khoán: REE tại HOSE) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 28/5/2019. CTCP Cơ điện lạnh thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT-REE ngày 17/5/2019.

UBCKNN

Các tin khác