Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
IOSCO sắp xếp lại mức độ ưu tiên các chương trình làm việc của tổ chức này để giải quyết tác động của COVID-19
23/04/2020

Ngày 8/4/2020, Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) đã thống nhất tạm dừng hoặc hoãn lại một số công việc của tổ chức này trong năm 2020 để chuyển hướng nguồn lực tập trung vào các thách thức do cuộc khủng hoảng Covid-19 mang lại cho các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới.

Quyết định này có nghĩa là IOSCO sẽ xem xét lại mức độ các ưu tiên công việc trong chương trình làm việc thường niên năm 2020. Việc xem xét tạm dừng hoặc trì hoãn một mức độ ưu tiên sẽ dưa trên bốn nguyên tắc chính:

1. Thừa nhận rằng một sự tạm dừng hoặc trì hoãn sẽ làm giảm áp lực không cần thiết lên các thành viên IOSCO khi họ đang phải tập trung giải quyết các thách thức khủng hoảng chủ chốt trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh;

2. Thừa nhận rằng các hạn chế hoạt động đối với các tổ chức tài chính có thể sẽ cản trở khả năng đóng góp của họ cho các dự án của IOSCO và/ hoặc tiếp tục theo dõi các hoạt động đó đến giai đoạn cuối cùng;

3. Thừa nhận rằng trong nhiều trường hợp, các báo cáo trong giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh này có thể không phù hợp để đưa ra vì chúng có thể bị ảnh hưởng một phần hoặc hoàn toàn bởi các sự kiện diễn ra và/ hoặc chúng cần phải được sửa đổi để tính đến các bài học hoặc các yếu tố làm thay đổi đáng kể bối cảnh thị trường tài chính là kết quả của cuộc khủng hoảng, và

4. Thừa nhận rằng, IOSCO, Ủy ban Ổn định Tài chính và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn khác mà IOSCO hợp tác đang tập trung các nỗ lực đáng kể (theo đó cần nhiều nguồn lực) để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện đang được coi là ưu tiên hàng đầu.

Trên cơ sở các nguyên tắc này, Ban Điều hành IOSCO đã thống nhất tái phân bổ lại các nguồn lực để tập trung chủ yếu vào các vấn đề chịu tác động trực tiếp của COVID-19. Trong đó, các nguồn lực chính đang dành cho việc giải quyết các lĩnh vực tài chính phụ thuộc vào thị trường, vốn chịu tác động lớn nhất từ ​​biến động tăng cao, thanh khoản hạn chế và tiềm năng diễn biến đồng chu kỳ với thị trường. Những nỗ lực này bao gồm kiểm tra các quỹ đầu tư, vấn đề ký quỹ và các khía cạnh quản lý rủi ro khác của thanh toán bù trừ trung tâm đối với các công cụ tài chính phái sinh và chứng khoán khác. Bên cạnh đó, một số hạn chế các luồng công việc khác đang ở giai đoạn hoàn thành sẽ vẫn được tổ chức này tiếp tục triển khai.

Công việc bị trì hoãn hoặc tạm dừng bao gồm báo cáo phân tích của IOSCO về việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo và Học máy (Machine Learning) của các trung gian thị trường và tổ chức quản lý tài sản; tác động tăng trưởng của đầu tư thụ động và các vấn đề liên quan đến hành vi tiềm năng trong việc cung cấp chỉ số; các vấn đề về dữ liệu thị trường, thuê ngoài và giám sát thực hiện. Tuy nhiên, IOSCO sẽ tiếp tục tiến hành công việc của mình liên quan tới các thông lệ tốt, cũng như các dự án khác sắp hoàn thành, điều này sẽ không gây gánh nặng cho các nguồn lực bị hạn chế trong giai đoạn này. IOSCO cũng sẽ kiểm tra nếu có bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan tới bảo vệ nhà đầu, tính liêm chính của thị trường hoặc các rủi ro thực thi có thể phát sinh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID - 19.

Việc sắp xếp lại mức độ ưu tiên công việc này khẳng định cam kết liên tục của IOSCO trong nỗ lực bảo vệ nhà đầu tư, duy trì hoạt động của các thị trường một cách công bằng, hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Ghi chú

IOSCO là diễn đàn chính sách quốc tế hàng đầu của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới. IOSCO xây dựng, triển khai và thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn về quy định, giám sát và thực thi được quốc tế công nhận để bảo vệ các nhà đầu tư, duy trì thị trường công bằng, hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Thành viên của tổ chức này chiếm tới hơn 95% tổng số thị trường chứng khoán trên thế giới tại hơn 115 quốc gia và khu vực.

Các tin khác