Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Công nghệ thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững bước trưởng thành
01/06/2020

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ đặc thù tham mưu, giúp Chủ tịch UBCKNN nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hoá công tác quản lý hoạt động của UBCKNN và thị trường chứng khoán trong phạm vi thẩm quyền của UBCKNN.

Trong 5 năm qua (2016 – 2020), hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do UBCKNN phát động, các tập thể, cá nhân thuộc Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt công tác cụ thể như sau:

Về công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin: Cục CNTT đã chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, trình Bộ Tài chính và trình Lãnh đạo UBCKNN các văn bản về quản lý CNTT như: Xây dựng Thông tư về Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành các quy trình, quy chế hoạt động của các hệ thống ứng dụng CNTT, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong vận hành hệ thống CNTT. Cục CNTT cũng đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý giao dịch chứng khoán trực tuyến của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xây dựng quản lý và vận hành hệ thống ứng dụng CNTT tại UBCKNN: Cục CNTT đã xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống ứng dụng quy mô lớn và các hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi, gồm 03 hệ thống ứng dụng quy mô lớn: Hệ thống cổng thông tin điện tử của UBCKNN; Hệ thống công bố thông tin IDS; Hệ thống giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán MSS và 06 hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi gồm: cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán SCMS; cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán FMS; cơ sở dữ liệu quản lý Nhà đầu tư nước ngoài FIMS; cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán; cơ sở dữ liệu phục vụ công tác Thanh tra; Hệ thống lưu trữ của UBCKNN.

+ Hệ thống MSS giúp thu thập dữ liệu báo cáo, dữ liệu giao dịch chứng khoán toàn thị trường từ 02 Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; đồng thời phục vụ công tác thống kê, giám sát giao dịch của Vụ Quản lý giám sát thị trường chứng khoán. Sau hơn 6 năm đưa vào hoạt động, hệ thống MSS là công cụ hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho công tác giám sát giao dịch thị trường chứng khoán của UBCKNN,.

+ Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công ty chứng khoán (SCMS), hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư (FMS) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin tập trung và tiếp nhận các dữ liệu báo cáo của các công ty chứng khoán, hỗ trợ các thành viên tham gia thị trường chứng khoán thực hiện gửi báo cáo và công bố thông tin cho UBCKNN một cách thuận tiện, nhanh chóng, giảm thiểu thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí.

+ Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của UBCKNN - trục tích hợp SOA: Hệ thống cho phép các hệ thống phần mềm ứng dụng có thể kết nối với nhau mà không phụ thuộc vào các đơn vị đã triển khai hệ thống; giúp UBCKNN có thể tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực và dễ dàng tái sử dụng dữ liệu của các hệ thống sẵn có để xây dựng các phần mềm ứng dụng khác trong tương lai, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống, đáp ứng các yêu cầu quản lý của UBCKNN.

image

Tập thể Cục Công nghệ Thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ảnh: CNTT)

Các ứng dụng CNTT và các cơ sở dữ liệu của UBCKNN được xây dựng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng các mục tiêu đặt ra khi xây dựng hệ thống góp phần tăng cường năng lực quản lý giám sát thị trường chứng khoán, giám sát đa chiều giữa các đơn vị, đảm bảo khả năng kết nối an toàn, hiệu quả giữa UBCKNN với các đơn vị có liên quan, cung cấp phương tiện công bố thông tin thuận tiện cho thành viên thị trường và nhà đầu tư. Thông qua việc vận hành các hệ thống, đã hình thành một kho dữ liệu về từng đối tượng quản lý, giúp các đơn vị khai thác, sử dụng hỗ trợ công tác ra quyết định quản lý và giám sát thị trường. Tính đến hết năm 2019, hơn 95% các báo cáo của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện đang tải trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN. Các công ty đại chúng thực hiện gửi báo cáo cho UBCKNN theo phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 95%.

Về hoàn thiện và nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật CNTT: Thông qua việc trang bị hệ thống thiết bị hạ tầng hiện đại phục vụ triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT lớn và những hệ quản trị cơ sở dữ liệu cốt lõi tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; tạo lập môi trường làm việc điện tử nhằm tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động như:

+ Hoạt động điều hành, chỉ đạo nội bộ của UBCKNN đã từng bước được tin học hóa hiện đại, thực hiện trao đổi qua hệ thống Quản lý Văn bản & Điều hành nội bộ. 100% cán bộ, công chức của UBCKNN được cấp tài khoản sử dụng chương trình quản lý văn bản và điều hành. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được UBCKNN triển khai và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2015. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 hiện đã bao phủ 95% các thủ tục hành chính của UBCKNN..

+ Vấn đề an toàn bảo mật, an ninh thông tin cũng đã được chú trọng và tập trung đầu tư. Cục CNTT đã triển khai những giải pháp đảm bảo an ninh thông tin đối với những hệ thống ở phân vùng mạng và phân vùng ứng dụng đòi hỏi mức độ bảo mật cao. Cục CNTT phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo An toàn bảo mật hệ thống CNTT theo hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính VNCERT (Bộ TT&TT) về phòng chống mã độc, xâm nhập trái phép hệ thống; rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn bảo mật đối với 1 số hệ thống CNTT cấp độ 3 của UBCKNN, bổ sung một số giải pháp kỹ thuật đảm bảo hoàn thiện vấn đề an toàn bảo mật, an ninh thông tin hệ thống CNTT của UBCKNN đáp ứng các quy định hiện hành.

+ Bảo đảm sự liên kết và phối hợp có hiệu quả giữa hệ thống thông tin của UBCKNN với hệ thống thông tin của các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan khác như Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan bộ ngành khác.

Trong 5 năm qua (2016-2020), công tác tin học tại UBCKNN đã có một chiến lược rõ ràng, tiến hành đồng thời cả ba nội dung: củng cố về tổ chức; tăng cường về công nghệ thông tin; hoàn thiện về chính sách và luôn đảm bảo tính kế thừa nhằm tạo nên những bước tiến vững chắc trong quá trình xây dựng kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT ngành Chứng khoán. Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng khá hiện đại bao gồm nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, các chương trình ứng dụng, hệ thống các cơ sở dữ liệu chi tiết và tổng hợp, hệ thống các văn bản và quy trình quản lý tương đối hoàn chỉnh hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ và quản lý của ngành chứng khoán, trở thành nền tảng cốt lõi để hiện đại hóa ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong công tác Đảng, đoàn thể, Chi bộ Cục CNTT luôn quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức thuộc đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chương trình hành động hàng năm của ngành Tài chính và UBCKNN; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Tích cực triển khai việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên theo quy định.

Cục CNTT đã phối hợp tốt với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán tổ chức thành công các cuộc liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm tin học tài chính, kỷ niệm hoạt động thị trường chứng khoán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Công tác thanh niên luôn được quan tâm, các đoàn viên đã tham gia tích cực vào phong trào chung của Ủy ban như thể thao, văn nghệ, dã ngoại.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đoàn thể, Cục CNTT cũng không ngừng chú trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực cho các cán bộ của Cục, chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động tập thể như tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, xây dựng mối quan hệ phối hợp hài hoà giữa các cán bộ, công chức; từ đó tạo ra động lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn.

Về công tác thi đua khen thưởng, Cục CNTT đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua hàng năm do UBCKNN và Bộ Tài chính phát động. Hàng năm Cục CNTT đều ký giao ước thi đua với các đơn vị của UBCKNN. Tại Cục CNTT, công tác bình xét thi đua định kỳ và đột xuất được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng quy định qua đó tạo được niềm tin đối với cán bộ, công chức của đơn vị và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh.

image

Cục Công nghệ Thông tin được trao tặng Huân chương độc lập hạng ba

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, ghi nhận các kết quả đã đạt được, các tập thể và cá nhân của Cục CNTT đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Về tập thể: Cục CNTT được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, hàng năm tập thể Cục CNTT và các Phòng thuộc Cục đều được khen thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc liên tục, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Về cá nhân: Cục CNTT có 01 cá nhân được khen thưởng Huân chương lao động hạng 3; 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính; 8 cá nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (trong đó có 03 cá nhân là chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục hàng năm), 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính… và nhiều danh hiệu khác.

Ngoài những kết quả đạt được như trên, trong công tác của Cục CNTT còn gặp những khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể:

Chứng khoán là một lĩnh vực mới nên những quy định pháp lý, những chế tài đối với việc ứng dụng CNTT vào lĩnh vực chứng khoán vẫn chưa được hoàn chỉnh. Nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán vẫn chưa được chuẩn hóa một cách triệt để nên việc có những đề xuất, những bài toán, những tính năng của ứng dụng CNTT là khá khó khăn đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên môn và cán bộ công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, các quy định pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán thay đổi rất nhanh làm cho các yêu cầu về xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT cũng thay đổi theo. Đối với một số hệ thống ứng dụng CNTT của UBCKNN khi xây dựng xong thì các quy định đã thay đổi. Đối tượng quản lý của UBCKNN bao gồm các thành viên tham gia thị trường, đối tượng này khá rộng, dàn trải có điều kiện về môi trường CNTT không đồng đều nên việc triển khai ứng dụng CNTT trên diện rộng gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề hạ tầng CNTT của UBCKNN đã nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Ủy ban với việc cho triển khai một số dự án tập trung cho phát triển hạ tầng CNTT. Tuy nhiên, việc triển khai và trang bị các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật còn một số hạn chế, vấn đề bố trí vốn, kinh phí triển khai cũng chưa thực sự linh hoạt do cân đối nguồn kinh phí để triển khai những hệ thống ứng dụng với mức quan trọng khác nhau.

Đội ngũ nhân lực CNTT chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Hệ thống CNTT của UBCKNN ngày càng phát triển nên việc quản lý CNTT của Cục CNTT ngày càng đa dạng và phức tạp nhưng nhân lực về CNTT hiện tại vẫn thiếu về số lượng và chưa đạt chất lượng cao.

Đề xuất và kiến nghị: UBCKNN phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện các chính sách, cơ chế về quản lý công nghệ thông tin tạo điều kiện cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài chính nói chung và ngành chứng khoán nói riêng; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý công nghệ thông tin đặc thù trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế về khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày như: quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, quy trình làm việc trên mạng, điều hành trên mạng.

UBCKNN tiếp tục đầu tư cho CNTT. Các hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, giám sát của UBCKNN đã được đầu tư từ lâu. Quá trình vận hành, các hệ thống liên tục có yêu cầu cập nhật, nâng cấp theo yêu cầu mới về quản lý và những thay đổi của quy trình nghiệp vụ. Vì vậy, các hệ thống này cần tiếp tục được đầu tư để nâng cấp và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý giám sát, đáp ứng với tình hình thực tế nhiều biến động của thị trường chứng khoán.

Tăng cường công tác đào tạo và bổ sung, cập nhật kiến thức công nghệ. Các chuẩn công nghệ mới, hiện đại và tiên tiến hơn ngày càng được các thị trường các nước sử dụng trong các hệ thống CNTT phục vụ công tác giám thị trường. Vì vậy việc chuẩn hóa kiến thức CNTT cũng cần được áp dụng và có cơ chế đào tạo thường xuyên, thông qua các hình thức đào tạo khác nhau để cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn hơn đối với đội ngũ cán bộ tin học. Tổ chức các nhóm nghiên cứu, học tập, phân tích kinh nghiệm và học tập các hình mẫu tiên tiến, điển hình ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại các nước để đúc rút kinh nghiệm, bài học đưa vào vận dụng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Cục Công nghệ thông tin - UBCKNN

Các tin khác