Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020
12/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến các cấp thuộc ngành Tài chính tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị Đại biểu điển hình tiên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích: Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; thông qua đó khẳng định giá trị thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2015. Từ đó phát hiện những tồn tại, hạn chế; rút ra được những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 05 năm tới (giai đoạn 2021 – 2025); Phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhằm cổ vũ, nhân rộng, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được tập trung trước, trong và sau Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, với nội dung cụ thể, thiết thực thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú và có sức lan tỏa rộng rãi.

Các nội dung tuyên truyền bao gồm: Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; Tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020”, “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, kỷ niệm 20 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.; Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (các gương điển hình tiên tiến).

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động với khẩu hiệu: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác, nỗ lực cùng với doanh nghiệp và nhà đầu tư vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp năm 2020”.

- Giai đoạn thi đua: từ nay đến hết năm 2020;

- Mục tiêu và nội dung thi đua:

1) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ;

2) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nêu cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức công vụ, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ;

3) Lãnh đạo các đơn vị phối hợp chặc chẽ với tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc hưởng ứng, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị mình. Nghiêm túc thực hiện việc tổng kết, phát hiện, biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến theo Kế hoạch này

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng cụ thể hóa các nhiệm vụ và tiến độ thực hiện đối với mỗi đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2020 được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 5 năm 2020.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác