Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị
24/12/2021

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Đảng ủy CQ UBCKNN triển khai nghiên cứu, quán triệt, phổ biến Quy định số 41-QĐ/TW nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc để đảng viên, công chức, viên chức. người lao động nắm chắc, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Quy định. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy định của Đảng, đồng thời tạo dựng sự đồng thuận, thống nhất, từng bước vững chắc xây dựng văn hoá lãnh đạo, từ chức và trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngang tầm nhiệm vụ.

C:\Users\USER\Pictures\HNCT 05 2.jpg

Đảng bộ CQ UBCKNN, các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện vai trò lãnh đạo, định hướng cho chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội trong cơ quan, đơn vị từ những căn cứ, quy trình, thẩm quyền miễn nhiệm, từ chức để cụ thể hoá thành những quy định cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm công vụ, đạo đức và kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện thực sự hiệu quả. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hoá và trách nhiệm công vụ, tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với nhân dân gắn liền với nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, uỷ viên cấp uỷ, tập thể lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội đảm bảo đủ nặng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đoàn kết thống nhất và có uy tín cao trước đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên.

Đảng ủy CQ UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác