Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
30/10/2020

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCKN-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2020 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.

2. Điều chỉnh thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên  : TRẦN SƠN HẢI     Giới tính: Nam

- Chức danh  : Tổng Giám đốc

- Quốc tịch: Việt Nam

UBCKNN

Các tin khác