Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ cho Công ty Cổ phần quản lý quỹ Genesis
29/04/2021

Ngày 28/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 23/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis. Nội dung điều chỉnh như sau:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Quang Vịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác