Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
23/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty). Theo đó, kết quả phân phối như sau:

TT

Tên chứng quyền

Mã CKCS

Kỳ hạn (tháng)

Tổng số chứng quyền đã được phân phối

1

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.01

MBB

4

300.000

2

Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05

TCH

4

0

3

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.11

HPG

4

100.000

4

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.12

HPG

4

200.000

5

Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.07

VHM

4

4

UBCKNN

Các tin khác